Regulamin korzystania z serwisu PlagiatStop.pl

Niniejszy dokument określa zasady korzystania z usług serwisu PlagiatStop.pl

dostępnego pod adresem www.plagiatstop.pl (zwanego dalej “Serwisem”).

§1. Definicje

 1. Serwis - strona internetowa umieszczona pod adresem www.plagiatstop.pl

 2. Administracja - osoby współtworzące serwis.

 3. Użytkownik - osoba, która poddaje dokument tekstowy weryfikacji w Serwisie.


§2. Zasady ogólne

 1. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

  Firma Systemy Edukacyjne świadczy usługi sprawdzania prac przesłanych do analizy autentyczności. Wyniki analizy są wysyłane na adres email podany podczas rejestracji. Nie odpowiadamy za opóźnienia wynikłe z błęnego podania adresu email oraz systemów antyspamowych poczty elektronicznej.

 2. Warunki i możliwości dokonania przez Klienta zwrotów.

  Zwrot kosztów poniesionych przez Użytkownika na zakup Tokenów w przypadku niedotrzymania terminu 36 godzin sprawdzania pracy następuje po rozpatrzeniu reklamacji. Zwrot następuje poprzez przelanie odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w terminie 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

  Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu rachunku (paragonu). Zwrot odbywa się na koszt zwracającego.

 3. Ograniczenia w dostarczaniu towarów

  Nie ma żadnych ograniczeń w dostarczaniu towarów.

 4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  a) Umowa o świadczenie usług przez firmę Interbud - Tomasz Romanowski zostaje zawarta w momencie: • Zakupienia odpowiedniej ilości tokenów oraz wysłania pracy przez formularz usługi; b) Umowa o świadczenie usług może zostać rozwiązana w każdym czasie, odpowiednio: • w momencie złożenia rezygnacji z oprogramowania, zgodnie z punktem 2 regulaminu. • po skończeniu okresu 6 miesięcy. c) Ceny towarów znajdujących się w cenniku wyrażone są w złotych polskich. d) Firma Interbud zastrzega sobie prawo do zmiany cen poszczególnych usług znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych już do realizacji. e) Faktura jest wystawiana wyłącznie na pisemne żądanie kupującego.

 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 6. Ochrona danych osobowych

  Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 7. Akceptując regulamin oświadczasz, że zgadzasz się ze wszystkimi jego postanowieniami, w innym wypadku nie masz prawa korzystać z serwisu w celu sprawdzenia poprawności tekstu pod względem autentyczności lub dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do administracji.

 8. Serwis lub poszczególne jego elementy podlegają ochronie przez polskie i międzynarodowe prawo, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). Kopiowanie dowolnych elementów bez zgody administratora zabronione!

 9. Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody (materialne, utraty danych lub innego typu szkody) powstałe w wyniku korzystania z treści zamieszczonych w serwisie.

 10. Administracja nie udziela żadnej gwarancji, że wszelkie elementy serwisu będą działać prawidłowo. W razie niedogodności prosimy o kontakt.

 11. Treść dokumentu weryfikowana jest metodami statystycznymi. Ewentualnie błędna weryfikacja dokumentu nie stanowi podstawy do roszczeń.

 12. Korzystanie z serwisu jest płatne.

  a) Token nie jest podzielny na części.

  c) Po przesłaniu tekstu do serwisu, za pomocą formularza w zakładce USŁUGA, następuje odliczenie Tokenów. Zaokrąglenie ilości znaków następuje do pełnych 15 tyś. znaków.

 13. Administracja zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani odpowiednią adnotacją na stronie głównej serwisu.

§3. Prywatność użytkowników

 1. Dane użytkownika, takie jak login, hasło adres email są przechowywane przez Serwis w celu komunikacji z użytkownikiem. Dane, te nie są wykorzystywane do innych celów.

 2. Treść sprawdzanych prac jest wykorzystywana w celu ulepszenia systemu antyplagiatowego. Korzystając z serwisu zgadzasz się na przetwarzanie zgłoszonego tekstu

 3. Mechanizm serwisu wykorzystuje dane sesji w celu zapamiętania danych logowania.